Aktif 7 Kiži»Bugün 60 Sayfa Gezildi

Yükleniyor..!

ŻslamiWeb.net -
blok
 

Menu

Allah (c.c)
Kuran-ż Kerim
  Türkēe Mealler
  Arapēa Kuran
  Latin Harfleriyle
  Sesli Kuran
  Elifba
  Fihrist
Hadis-i Žerif

Tefsir
Peygamberlerimiz
Alimler
Sahabeler
Osmanlż Padižah..
Żlmihal Bilgileri
Żslam Tarihi
Żslamda Kadżn
M.Gün ve Geceler
Żsimler Sözlüšü
Żletižim

 


  Bakara Sūresi (1. Sayfa)
Cüz: 1 - Sūre: 2 BAKARA SŪRESŻ Sayfa: 1

  2- BAKARA SŪRESŻ
  Medine döneminde inmižtir. Kur’an-ż Kerim’in en uzun sūresi olup 286 āyettir. Adżnż, 67-73. āyetlerde yer alan “bakara” (sżšżr) kelimesinden alżr. Sūre, Żslām hukukunun ana konularżyla ilgili pek ēok hüküm iēermektedir.

Bismillahirrahmānirrahīm
1.
Elif Lām Mīm[1].
2. Bu, kendisinde žüphe olmayan kitaptżr. Allah’a karžż gelmekten sakżnanlar iēin yol göstericidir.
3. Onlar gaybe[2] inanżrlar, namazż dosdošru kżlarlar, kendilerine rżzżk olarak verdišimizden de Allah yolunda harcarlar.
4. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanżrlar. Ahirete de kesin olarak inanżrlar.
5. Żžte onlar Rab’lerinden (gelen) bir došru yol üzeredirler ve kurtuluža erenler de ižte onlardżr.

 
   
 

[1] Kur’an-ż Kerim’de yirmi bir sūrenin bažżnda yer alan bu gibi harflere “Hurūf-i mukattaa” veya “Mukatta’āt” (Arap alfabesindeki adlarżyla, tek tek okunan harfler) denir. Anlamlarżnż kesin olarak bilmedišimiz bu harfler üzerinde tefsir bilginleri ēežitli görüžler belirtmižlerdir. Bunlar arasżnda, bu harflerin; bažżnda bulundušu sūrenin adż, ya da Allah Teālā ile Hz.Peygamber arasżnda birer žifre oldušu görüžleri ašżrlżk kazanmżžtżr.
[2] Gayb, sözlükte görme duyusuyla algżlanamayan žey demektir. Kelime, “duyularżn ve insan bilgisinin ulažamadżšż gizli her žey” anlamżnda kullanżlżr. Bir žeyin “gayb” olužu Allah’a göre dešil insanlara göredir. Zira Allah’żn ilminin dżžżnda kalan hiēbir žey yoktur. Allah’a, meleklere, ahiret gününe, cennet ve cehenneme, kadere inanmak “gaybe iman” konularż arasżndadżr.

- 1 -

New Page 1


Pagerank Dešižim Linkleri
islami Sohbet radyo islam islami sohbet dini sohbet mustafa islamošlu
ŻslamiWeb.Net
2001-2009 ©
Sayfa 0,13 sn'de yüklendi
islam kelime-i tevhid kuran hadis ilmihal tefsir konular ekart download forum ēocuk sohbet Peygamber toplist kütüphane Allah islamiyet din tasavvuf kuran-ż kerim bažörtüsü ibadet islamda kadżn oruē namaz hac meal kaynak kżyamet resulullah ilah inanē dua kurban ramazan